Pismeno prevođenje dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača sudskog prevodioca

Pismeno prevođenje dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača sudskog prevodioca

Pravna lica sa kojima sarađujemo prevode:
 
 • tendersku dokumentaciju,
 • ugovore,
 • punomoćja,
 • ovlašćenja,
 • autorizacije,
 • razna uverenja,
 • saglasnosti,
 • sertifikate,
 • bilanse,
 • odluke,
 • rešenja,
 • sudske presude,
 • pravilnike,
 • ugovore o radu,
 • registracije preduzeća,
 • izvod iz APR-a,
 • potvrde o plaćenom porezu,
 • CV za zaposlene,
 • poslovne ponude,
 • e-mail korespodenciju,
 • račune…

Prevodi se u oba smera, i sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik.
 
Najčešće se prevode ugovori između više pravnih lica tako da na osnovu našeg prevoda predstavnici izvesne kompanije mogu da pregovaraju sa potencijalnim poslovnim saradnicima u inostranstvu i zaključe posao. Nekad su ugovori već potpisani te ih prevodimo na srpski jezik jer je potrebno da se podnesu u neko od ministarstava ili da prema važećem zakonodavstvu jednostavno postoji zvaničan overen prevod tako značajnog dokumenta kao što je ugovor. Za nevladine organizacije prevodimo ugovore o donacijama i bespovratnoj pomoći.
 
U slučaju da ugovor koji je na stranom jeziku treba da se potpiše u našoj zemlji, potrebno je da postoji i njegova zvanična, overena srpska verzija, kako bi potpisnik mogao da pristupi potpisivanju i overi istog u prisustvu javnog beležnika.
 
Pored ugovora, najčešće prevođeni dokument za pravna lica je punomoćje kojim se neko od zaposlenih ovlašćuje da obavi izvestan pravni posao za to pravno lice.
 
Pravna lica često traže prevod sa srpskog na engleski jezik bilansa uspeha i bilansa stanja kao i drugih finansijskih izveštaja jer na osnovu njih učestvuju na tenderima u inostranstvu ili iste šalju svojim osnivačima u inostranstvo, ako je reč o predstavništvu stranog pravnog lica. 
 
Izvod iz APR-a se prevodi sa srpskog na engleski jezik naročito ako postoje izvesne izmene u strukturi preduzeća o kojima pravno lice želi da obavesti svoje saradnike i poslovne partnere u inostranstvu. Takođe za učešće na tenderima osim bilansa potrebno je priložiti i CV direktora ili zaposlenih što se takođe prevodi na engleski jezik. Potvrde o plaćenom porezu koje izdaje Poreska uprava se takođe prevode na engleski jezik.
 
U slučaju sudskog spora između više pravnih lica često prevodimo email korespodenciju iz koje se vidi postupak zaključenja nekog pravnog posla ili iz koje sud može da zaključi kakva je priroda odnosa među zaposlenima ili između više pravnih lica. 
 
Kompanije koje se bave poslovima uvoza i izvoza robe moraju da prevedu fakture za potrebe carine kao i razne vrste računa na osnovu kojih roba može da pređe granicu. 
 
Sertifikati o kvalitetu i usklađenosti sa izvesnim standardima EU za sve proizvode koji se uvoze u našu zemlju moraju da se zvanično prevedu i overe pečatom sudskog prevodioca za engleski jezik.